امروز 5 مرداد 1400

ساعت 17:35

لیست قیمت محصولات مسی

محصول سایز قیمت
سیم افشان 0.5*1 1,412,500
سیم افشان 1 * 0/75 2,100,000
سیم افشان 1 * 1 2,700,000
سیم افشان 1 * 1/5 3,750,000
سیم افشان 1 * 2/5 6,287,500
سیم افشان 1 * 4 10,037,500
سیم افشان 1 * 6 14,300,000
سیم افشان 1 * 10 24,900,000
سیم افشان 1 * 16 413,750
سیم افشان 1 * 25 650,000
سیم افشان 1 *35 906,000
سیم افشان 1 * 50 1,287,500
--------- --------- ---------
سیم مفتول 1 * 16 420,000
سیم مفتول 1 * 25 643,750
سیم مفتول 1 *35 996,000
سیم مفتول 1 * 50 1,240,000
سیم مفتول 1 * 70 1,775,000
--------- --------- ---------
سیم افشان ارت 1 * 1/5 3,750,000
سیم افشان ارت 1 * 2/5 6,287,500
سیم افشان ارت 1 * 4 10,037,500
سیم افشان ارت 1 * 6 14,300,000
سیم افشان ارت 1 * 10 24,900,000
--------- --------- ---------
سیم کیسه ای 2 * 0/5 3,625,000
سیم کیسه ای 2 * 0/75 4,775,000
سیم کیسه ای 2 * 1 6,662,500
سیم کیسه ای 2 * 1/5 9,675,000
--------- --------- ---------
کابل مفتول 1 * 25 653,750
کابل مفتول 1 * 35 912,500
کابل مفتول 1 * 50 1,241,250
کابل مفتول 2 * 4 272,500
کابل مفتول 2 * 6 368,750
کابل مفتول 2 * 10 592,500
کابل مفتول 3 * 25 + 16 2,407,500
کابل مفتول 3 * 35 + 16 3,200,000
کابل مفتول 3 * 50 + 25 4,375,000
کابل مفتول 4 * 4 482,500
کابل مفتول 4 * 6 702,500
کابل مفتول 4 * 10 1,073,000
کابل مفتول 4 * 16 1,637,500
--------- --------- ---------
کابل جوش 1 * 25 712,500
کابل جوش 1 * 35 1,016,250
کابل جوش 1 * 50 1,300,000
محصول سایز قیمت
کابل افشان 2 * 0/5 4,212,500
کابل افشان 2 * 0/75 6,081,000
کابل افشان 2 * 1 7,262,500
کابل افشان 2 * 1/5 9,925,000
کابل افشان 2 * 2/5 15,837,500
کابل افشان 2 * 4 24,062,500
کابل افشان 2 * 6 33,887,500
کابل افشان 2 * 10 590,000
کابل افشان 2 * 16 950,000
کابل افشان 3 * 0/75 8,050,000
کابل افشان 3 * 1 9,500,000
کابل افشان 3 * 1/5 14,175,000
کابل افشان 3 * 2/5 22,800,000
کابل افشان 3 * 4 35,187,500
کابل افشان 3 * 6 49,700,000
کابل افشان و تخت 3 * 10 862,500
کابل افشان و تخت 3 * 16 1,362,500
کابل افشان و تخت 3 * 25 2,075,000
کابل افشان و تخت 3 * 35 2,850,000
کابل افشان و تخت 3 * 50 4,012,500
کابل افشان 3 * 25 + 16 2,481,000
کابل افشان 3 * 35 + 16 3,250,000
کابل افشان 3 * 50 + 25 4,637,500
کابل افشان 4 * 1 12,500,000
کابل افشان 4 * 1/5 18,344,000
کابل افشان 4 * 2/5 29,775,000
کابل افشان 4 * 4 46,600,000
کابل افشان 4 * 6 66,000,000
کابل افشان 4 * 10 1,137,500
کابل افشان 4 * 16 1,750,000
کابل افشان 5 * 1/5 23,662,500
کابل افشان 5 * 2/5 37,312,500
کابل افشان 5 * 4 562,500
کابل افشان 5 * 6 822,000
کابل افشان 5 * 10 1,400,000
کابل افشان 5 * 16 2,258,750
--------- --------- ---------
نایلون افشان 2 * 0/5 3,037,500
نایلون افشان 2 * 0/75 4,237,500
نایلون افشان 2 * 1 5,600,000
نایلون افشان 2 * 1/5 7,762,500
نایلون افشان 2 * 2/5 13,025,000