امروز 9 آذر 1402

ساعت 18:40

لیست قیمت محصولات مسی

محصول سایز قیمت
سیم افشان 0.5*1 3.112.500
سیم افشان 1 * 0/75 4.610.000
سیم افشان 1 * 1 5.975.000
سیم افشان 1 * 1/5 8.412.500
سیم افشان 1 * 2/5 14.187.500
سیم افشان 1 * 4 22.600.000
سیم افشان 1 * 6 32.325.000
سیم افشان 1 * 10 56.350.000
سیم افشان 1 * 16 986.250
سیم افشان 1 * 25 1.550.000
سیم افشان 1 *35 2.162.500
سیم افشان 1 * 50 3.050.000
--------- --------- ---------
سیم مفتول 1 * 16 937.500
سیم مفتول 1 * 25 1.432.500
سیم مفتول 1 *35 2.025.000
سیم مفتول 1 * 50 2.775.000
سیم مفتول 1 * 70
--------- --------- ---------
سیم افشان ارت 1 * 1/5 8.412.500
سیم افشان ارت 1 * 2/5 14.187.500
سیم افشان ارت 1 * 4 22.600.000
سیم افشان ارت 1 * 6 32.325.000
سیم افشان ارت 1 * 10 56.350.000
--------- --------- ---------
سیم کیسه ای 2 * 0/5 7.662.500
سیم کیسه ای 2 * 0/75 10.937.500
سیم کیسه ای 2 * 1 14.050.000
سیم کیسه ای 2 * 1/5 22.150.000
--------- --------- ---------
کابل مفتول 1 * 25 1.481.250
کابل مفتول 1 * 35 2.075.000
کابل مفتول 1 * 50 2.825.000
کابل مفتول 2 * 4 575.000
کابل مفتول 2 * 6 788.750
کابل مفتول 2 * 10 1.287.500
کابل مفتول 3 * 25 + 16 5.437.500
کابل مفتول 3 * 35 + 16 7.243.750
کابل مفتول 3 * 50 + 25 9.931.250
کابل مفتول 4 * 4 1.050.000
کابل مفتول 4 * 6 1.550.000
کابل مفتول 4 * 10 2.387.500
کابل مفتول 4 * 16 3.725.000
--------- --------- ---------
کابل جوش 1 * 25 1.537.500
کابل جوش 1 * 35 2.150.000
کابل جوش 1 * 50 2.737.500
محصول سایز قیمت
کابل افشان 2 * 0/5 8.562.500
کابل افشان 2 * 0/75 12.387.500
کابل افشان 2 * 1 15.225.000
کابل افشان 2 * 1/5 21.075.000
کابل افشان 2 * 2/5 34.375.000
کابل افشان 2 * 4 52.250.000
کابل افشان 2 * 6 74.662.500
کابل افشان 2 * 10 1.295.625
کابل افشان 2 * 16 1.737.500
کابل افشان 3 * 0/75 18.462.500
کابل افشان 3 * 1 20.462.500
کابل افشان 3 * 1/5 30.750.000
کابل افشان 3 * 2/5 50.375.000
کابل افشان 3 * 4 78.162.500
کابل افشان 3 * 6 111.575.000
کابل افشان و تخت 3 * 10 1.935.000
کابل افشان و تخت 3 * 16 3.075.000
کابل افشان و تخت 3 * 25 4.625.000
کابل افشان و تخت 3 * 35 6.700.000
کابل افشان و تخت 3 * 50 9.337.500
کابل افشان 3 * 25 + 16 5.875.000
کابل افشان 3 * 35 + 16 7.731.250
کابل افشان 3 * 50 + 25 11.037.500
کابل افشان 4 * 1 27.25.000
کابل افشان 4 * 1/5 40.087.500
کابل افشان 4 * 2/5 66.187.500
کابل افشان 4 * 4 103.700.000
کابل افشان 4 * 6 147.400.000
کابل افشان 4 * 10 2.552.500
کابل افشان 4 * 16 4.000.000
کابل افشان 5 * 1/5 51.125.000
کابل افشان 5 * 2/5 82.375.000
کابل افشان 5 * 4 1.253.750
کابل افشان 5 * 6 1.850.000
کابل افشان 5 * 10 3.155.000
کابل افشان 5 * 16 5.100.000
--------- --------- ---------
نایلون افشان 2 * 0/5 6.568.750
نایلون افشان 2 * 0/75 9.356.250
نایلون افشان 2 * 1 12.337.500
نایلون افشان 2 * 1/5 17.237.500
نایلون افشان 2 * 2/5 29.100.000