امروز 5 مهر 1401

ساعت 9:21

لیست قیمت محصولات مسی

محصول سایز قیمت
سیم افشان 0.5*1 1,487,500
سیم افشان 1 * 0/75 2,212,500
سیم افشان 1 * 1 2,837,500
سیم افشان 1 * 1/5 3,987,500
سیم افشان 1 * 2/5 6,625,000
سیم افشان 1 * 4 10,612,500
سیم افشان 1 * 6 14,887,500
سیم افشان 1 * 10 25,912,500
سیم افشان 1 * 16 440,000
سیم افشان 1 * 25 676,250
سیم افشان 1 *35 933،750
سیم افشان 1 * 50 1,275,000
--------- --------- ---------
سیم مفتول 1 * 16 440,000
سیم مفتول 1 * 25 676,250
سیم مفتول 1 *35 933,750
سیم مفتول 1 * 50 1,275,000
سیم مفتول 1 * 70 2,010,000
--------- --------- ---------
سیم افشان ارت 1 * 1/5 3,987,500
سیم افشان ارت 1 * 2/5 6,625,000
سیم افشان ارت 1 * 4 10,612,500
سیم افشان ارت 1 * 6 14,887,500
سیم افشان ارت 1 * 10 25,912,500
--------- --------- ---------
سیم کیسه ای 2 * 0/5 3,775,000
سیم کیسه ای 2 * 0/75 5,250,000
سیم کیسه ای 2 * 1 7,200,000
سیم کیسه ای 2 * 1/5 10,375,000
--------- --------- ---------
کابل مفتول 1 * 25 712,500
کابل مفتول 1 * 35 990,000
کابل مفتول 1 * 50 1,350,000
کابل مفتول 2 * 4 281,250
کابل مفتول 2 * 6 407,500
کابل مفتول 2 * 10 631,250
کابل مفتول 3 * 25 + 16 2,618,000
کابل مفتول 3 * 35 + 16 3,462,500
کابل مفتول 3 * 50 + 25 4,732,500
کابل مفتول 4 * 4 518,750
کابل مفتول 4 * 6 766,250
کابل مفتول 4 * 10 1,168,750
کابل مفتول 4 * 16 1,800,000
--------- --------- ---------
کابل جوش 1 * 25 745,000
کابل جوش 1 * 35 1,037,500
کابل جوش 1 * 50 1,325,000
محصول سایز قیمت
کابل افشان 2 * 0/5 4,500,000
کابل افشان 2 * 0/75 6,612,500
کابل افشان 2 * 1 7,858,750
کابل افشان 2 * 1/5 10,857,500
کابل افشان 2 * 2/5 17,387,500
کابل افشان 2 * 4 26,130,000
کابل افشان 2 * 6 36,700,000
کابل افشان 2 * 10 637,500
کابل افشان 2 * 16 1،035،000
کابل افشان 3 * 0/75 8,762,500
کابل افشان 3 * 1 10,352,500
کابل افشان 3 * 1/5 15,562,500
کابل افشان 3 * 2/5 25,000,000
کابل افشان 3 * 4 38,543,750
کابل افشان 3 * 6 54,540,000
کابل افشان و تخت 3 * 10 937,500
کابل افشان و تخت 3 * 16 1,512,500
کابل افشان و تخت 3 * 25 2,325,000
کابل افشان و تخت 3 * 35 3,225,000
کابل افشان و تخت 3 * 50 4,537,500
کابل افشان 3 * 25 + 16 2,812,500
کابل افشان 3 * 35 + 16 3,687,500
کابل افشان 3 * 50 + 25 5,262,500
کابل افشان 4 * 1 13,567,500
کابل افشان 4 * 1/5 20,175,000
کابل افشان 4 * 2/5 32,562,500
کابل افشان 4 * 4 50,062,500
کابل افشان 4 * 6 71,650,000
کابل افشان 4 * 10 1,237,500
کابل افشان 4 * 16 1,937,500
کابل افشان 5 * 1/5 25,806,250
کابل افشان 5 * 2/5 40,425,500
کابل افشان 5 * 4 612,500
کابل افشان 5 * 6 893,750
کابل افشان 5 * 10 1,525,000
کابل افشان 5 * 16 2,462,500
--------- --------- ---------
نایلون افشان 2 * 0/5 3,293,750
نایلون افشان 2 * 0/75 4,616,875
نایلون افشان 2 * 1 6,081,250
نایلون افشان 2 * 1/5 8,456,250
نایلون افشان 2 * 2/5 14,200,000