امروز 5 مرداد 1400

ساعت 16:24

لیست قیمت محصولات آلومینیوم

ردیف محصول سایز (قیمت نقدی ( ریال (قیمت اعتباری ( ریال
1 کابل آلومینیوم 1 × 25 99,000 ----------
2 کابل آلومینیوم 1 × 35 135,000 ----------
3 کابل آلومینیوم 1 × 50 170,000 ----------
4 کابل آلومینیوم 1 × 70 202,500 ----------
5 کابل آلومینیوم 1 × 95 286,250 ----------
6 کابل آلومینیوم 1 × 120 350,000 ----------
7 کابل آلومینیوم 1 × 150 439,000 ----------
8 کابل آلومینیوم 1 × 185 537,500 ----------
9 کابل آلومینیوم 1 × 240 687,500 ----------
10 کابل آلومینیوم 1 × 300 - ----------
11 کابل آلومینیوم 2 × 10 129,000 ----------
12 کابل آلومینیوم 2 × 16 184,500 ----------
13 کابل آلومینیوم 2 × 25 266,250 ----------
14 کابل آلومینیوم 2 × 35 310,000 ----------
15 کابل آلومینیوم 3 × 25 + 16 382,500 ----------
16 کابل آلومینیوم 3 × 35 + 16 497,500 ----------
17 کابل آلومینیوم 3 × 50 + 25 533,750 ----------
18 کابل آلومینیوم 3 × 70 + 35 731,250 ----------
19 کابل آلومینیوم 3 × 95 + 50 981,250 ----------
20 کابل آلومینیوم 3 × 120 + 70 1,212,500 ----------
21 کابل آلومینیوم 3 × 150 + 70 - ----------
22 کابل آلومینیوم 4 × 10 203,750 ----------
23 کابل آلومینیوم 4 × 16 290,000 ----------
24 کابل آلومینیوم 4 × 25 402,500 ----------
25 کابل آلومینیوم 5 × 16 387,500 ----------
26 کابل آلومینیوم 5 × 25 - ----------