امروز 9 آذر 1402

ساعت 17:38

لیست قیمت محصولات آلومینیوم

ردیف محصول سایز (قیمت نقدی ( ریال (قیمت اعتباری ( ریال
1 کابل آلومینیوم 1 × 25 212.500 ----------
2 کابل آلومینیوم 1 × 35 275.000 ----------
3 کابل آلومینیوم 1 × 50 376.250 ----------
4 کابل آلومینیوم 1 × 70 475.000 ----------
5 کابل آلومینیوم 1 × 95 676.250 ----------
6 کابل آلومینیوم 1 × 120 822.500 ----------
7 کابل آلومینیوم 1 × 150 981.250 ----------
8 کابل آلومینیوم 1 × 185 1.243.750 ----------
9 کابل آلومینیوم 1 × 240 1.587.500 ----------
10 کابل آلومینیوم 1 × 300 1.937.500 ----------
11 کابل آلومینیوم 2 × 10 265.000 ----------
12 کابل آلومینیوم 2 × 16 368.750 ----------
13 کابل آلومینیوم 2 × 25 550.000 ----------
14 کابل آلومینیوم 2 × 35 676.250 ----------
15 کابل آلومینیوم 3 × 25 + 16 793.750 ----------
16 کابل آلومینیوم 3 × 35 + 16 982.500 ----------
17 کابل آلومینیوم 3 × 50 + 25 1.395.000 ----------
18 کابل آلومینیوم 3 × 70 + 35 1.637.500 ----------
19 کابل آلومینیوم 3 × 95 + 50 2.212.500 ----------
20 کابل آلومینیوم 3 × 120 + 70 2.725.000 ----------
21 کابل آلومینیوم 3 × 150 + 70 3.475.000 ----------
22 کابل آلومینیوم 4 × 10 416.250 ----------
23 کابل آلومینیوم 4 × 16 606.250 ----------
24 کابل آلومینیوم 4 × 25 868.750 ----------
25 کابل آلومینیوم 4 × 35 1.275.000 ----------
26 کابل آلومینیوم 5 × 16 850.000 ----------