امروز 27 خرداد 1403

ساعت 6:7

لیست قیمت محصولات آلومینیوم

ردیف محصول سایز (قیمت نقدی ( ریال (قیمت اعتباری ( ریال
1 کابل آلومینیوم 1 × 25 256.250 ----------
2 کابل آلومینیوم 1 × 35 341.250 ----------
3 کابل آلومینیوم 1 × 50 456.250 ----------
4 کابل آلومینیوم 1 × 70 607.500 ----------
5 کابل آلومینیوم 1 × 95 833.750 ----------
6 کابل آلومینیوم 1 × 120 982.500 ----------
7 کابل آلومینیوم 1 × 150 1.243.750 ----------
8 کابل آلومینیوم 1 × 185 1.525.000 ----------
9 کابل آلومینیوم 1 × 240 1.987.500 ----------
10 کابل آلومینیوم 1 × 300 2.500.000 ----------
11 کابل آلومینیوم 2 × 10 350.000 ----------
12 کابل آلومینیوم 2 × 16 500.000 ----------
13 کابل آلومینیوم 2 × 25 725.000 ----------
14 کابل آلومینیوم 2 × 35 850.000 ----------
15 کابل آلومینیوم 3 × 25 + 16 1.150.000 ----------
16 کابل آلومینیوم 3 × 35 + 16 1.312.500 ----------
17 کابل آلومینیوم 3 × 50 + 25 1.637.500 ----------
18 کابل آلومینیوم 3 × 70 + 35 2.187.500 ----------
19 کابل آلومینیوم 3 × 95 + 50 2.950.000 ----------
20 کابل آلومینیوم 3 × 120 + 70 3.525.000 ----------
21 کابل آلومینیوم 3 × 150 + 70 4.775.000 ----------
22 کابل آلومینیوم 4 × 10 462.500 ----------
23 کابل آلومینیوم 4 × 16 800.000 ----------
24 کابل آلومینیوم 4 × 25 1.150.000 ----------
25 کابل آلومینیوم 4 × 35 1.525.000 ----------
26 کابل آلومینیوم 5 × 16 1.012.500 ----------